Measured length
0.0

Urane 14

Menneskefigurer o.a. (tils. ni figurer) står i nord nordøst vendt, nesten loddrett flate (hellingsvinkel 52–56º) i en stor blokk (2,50 x 2 x1,50 m) ca. 8 m nordøst for åpningen i «Hellaren» og 6 m øst for felt 46. Steinen ligger innimellom større blokker mot sørvest, sørøst og nordøst, mens det mot nordvest er utsyn mot Bakkane og Vindbakken. Foran steinen er en liten torvdekt flate. Ristningsflaten vender ikke mot utsynet utover Bakkane, men fra plassen ser en rett mot flere kjempeblokker i nordøst. Feltet er 19,2 moh. (fig. 9.12.14a–b). Fra den lille torvdekte flaten foran feltet er det fri sikt mot vest, mot Urane 4 og 5. Nordvestsida av felt 4 er parallell med felt 14, og sørøstflaten på felt 4 må ha vært godt synlig fra felt 14. Figurene er dokumentert av Hallström (1938:433, Pl. XXX-VIII), og det er i hovedsak samsvar mellom Bøes og Hallströms kalkeringer, men Bøe har flere detaljer, bl.a. markering av sprekker. Bøe kaller menneskefigurene «Hummerfigurer» (1932:59). Hall-ström mener at figurene ikke har noe med dyr å gjøre, men tolker dem som menneskeframstillinger «even though, particularly on account of the inside drawings, they have a strange appearance» (1938:433). Bøe bemerker at det er antydning til flere hoggefor-søk i ristningsflaten, men at det snarere gir inntrykk av spredte hoggemerker enn av forvitrede figurer (1932:59, Taf. 39). Allerede ved Bøes undersøkelser var figurene til dels svake pga. forvitring og avskalling. Hallström (1938:433) nevner en mulig krok i en stein rett sørøst for felt 14, som han ikke har dokumentert. Den tilsvarer muligens hoggemerker som i august 1995 ble observert i en vest-vendt flate på en blokk rett øst for felt 14. Også i en stein rett bakom felt 14 er det mulige hogde linjer (ingen av disse er gitt egne feltnummer).

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike bergkunstfeltene.
Explore the Rock Art Site Vingen and its's 6000 years old Rock Art in detail.


Har du spørsmål


Prosjektet er under utvikling og nye høyoppløste 3d modeller blir fortløpende lagt ut.
Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929