Measured length
0.0

Bak Vehammaren 10 og 11

Felt 10: Tilsvarer Bakka «Oppå Hammaren. Lengst vest». Kalkering Bakka 1976; Lødøen 1996 (lengst vest); Gundersen 1997, Mandt 1997 (sørsida). Dyr og kroker (tils. sju figurer) på vestenden av en lav knaus, 3–4 m nordøst for felt 9. Overkant av felt 10 er 1,5 m nord for over-kant av felt 11. Tre dyrefigurer står i to flater som står i «vinkel» i forhold til hverandre: nr. 1 i en vestvendt flate (hellingsvinkel 46°) og nr. 2–3 i en nordvendt flate (hellingsvinkel 18°), funnet og kalkert av Bakka. En dyrefi gur står i en nordvendt fl ate nord for nr. 2–3, også funnet og kalkert av Bakka. En dyrefi gur står i en sørvendt fl ate sør for nr. 2–3. På vestsiden av en liten kløft i berget vest for nr. 2–3 er to kroker hogd over hverandre. Disse er funnet og kalkert av Lødøen.

Felt 11: Dyr, fire av Bakkas Hammaren-type, samt linje (tils. seks figurer) i nordvendt flate (hellingsvinkel 30–40°) på en lav knaus som ligger kant i kant med og 1,5 m rett sør for felt 10, og 4,5 m rett øst for felt 9. Nedre del av feltet er 15,89 moh.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert august 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929