Measured length
0.0

Bakkane 2

Dyr og linjer (tils. 23 figurer) på to sider av stor jordfast stein som ligger 9 m nord for felt 1. Ett dyr står lengst øst på den nesten lodd rette, nordvendte flaten (hellingsvinkel 60°), de øvrige figurene står på den sørvestvendte, slakt skrånende flaten (hellings vinkel 18°). Toppen av steinen er 16,75 moh. i vest og 16,64 moh. i øst.
Feltet ble i august 1994 vasket med Pingo soppvask og dekket med sort plast for å fjerne tykke lag av grå lav. Torv og lyng hadde da vokst langt oppover ristningsflaten, slik at bare den øverste kanten av steinens sørside stakk opp, og bare noen få linjer av de figurene Bakka hadde kalkert var synlige. Noe av torven ble fjernet i 1994 i samband med plasttildekkingen. Plasten hadde blåst delvis av i løpet av vinteren, og 28.06.95 ble resten av plasten fjernet og rensing av steinen påbegynt. Laven satt fortsatt så fast at en ny vask med Pingo ble utført. Under opprensingen ble feltet skylt med vann, og for å hindre at det ble stående i nedre kant av feltet, ble mer torv og lyng fjernet rundt kanten og inn mot en steingard rett vest for steinen. Beina på Bakkas figur nr. 2 fortsatte ned i torven, og det ble avdekket en remse med torv i en spadebredde langs hele nedre kant. Omtrent på midten av denne remsen kom det fram mye småstein (strand-grus?) i underkant av torvlaget. Torven er fet og brunsvart, ca. 20 cm tykk.
I samband med dreneringsarbeid rundt steinen ble det funnet flere figurer på den SV-vendte flaten enn de som er kalkert av Bakka. Berget er her svært oppsprukket, med store avskallinger. Biter av vitringshuden fulgte med torven. I 1995 foretok Lødøen en mindre utgraving foran steinen (sml. egen innberetning). I 1996 ble sørvestsida av feltet undersøkt under sort plast. Bakkas nummerering av de figurene han hadde kalkert ble beholdt, og nye figurnummer ble føyd til. I august 1999 ble feltet midlertidig tildekket i påvente av konservering. Tildekkingen ble seinere endret til permanent under geotekstiler og pvc- belegg.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert august 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929